ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ และนายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอทับปุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง