ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมงานสัมมนา “OTOP สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีสร้างสุข” 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการกรมฯ ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8/2562

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา สัมภาษณ์เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจ