โครงสร้าง/บุคลากร

นายประมวล วรานุศิษฏ์

พัฒนาการจังหวัดพังงา

นางสาวศริญญา ใจเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางจรัสศรี รัตนบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

..

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวศริญญา ใจเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

.

นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวันดี หนูน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

..

นางสาวฐิติรัตน์ รสนู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกุลกนก มีปิติสุข

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัณญาณัฐ พรหมรัตน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิไลพร พรหมสงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี (อกส.จ.พังงา)

นางสาวอรวรรณ จางวางสาย

นักจัดการงานทั่วไป (อกส.จ.พังงา)

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจรัสศรี รัตนบุรี

หัวหน้ากล่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพนิดา คงเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพูลศรี นังเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

..

นางสาวภัทราภรณ์ แก้วบัว

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปิยนันท์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุณิสา กลั่นทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฏฐพร ขุนวัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดาราวรรณ นะแหละ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวพรรณ ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายพงษ์ศิริ ขาวสุด

พนักงานขับรถยนต์

นางพัชราภรณ์ เจริญศักดิ์

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 59 times, 1 visits today)