โครงสร้าง/บุคลากร

นายประมวล วรานุศิษฏ์

พัฒนาการจังหวัดพังงา

นางจรัสศรี รัตนบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางสาวศริญญา ใจเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

..

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจรัสศรี รัตนบุรี

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

.

นางพนิดา คงเสน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวศริญญา ใจเย็น

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

.

นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชิดชนก กาฬจันโท

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

..

นางกรุณา แซ่อุ๋ย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพูลศรี ศรีพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายวัชรากร สารพรหม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพิไลพร พรหมสงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี (อกส.จ.พังงา)

ฝ่ายอำนวยการ

นางสมศรี ประชาบุตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

..

นางสาวจุฑาพร พิมพ์พงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางปิยนันท์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางอังคณา โชติพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐพร ขุนวัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางรวดี พลายด้วง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววันดี ชูดวง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายเดชวิทย์ พวงแก้ว

พนักงานขับรถยนต์
(Visited 59 times, 1 visits today)