พช.พังงาน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาบ้านพักเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง แบ่งปัน สานสัมพันธ์ชุมชน

วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 17.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เยี่ยมชมแปลงผักและเก็บผักสวนครัว ที่ร่วมกันปลูกเพื่อบริโภคของพี่น้อง พช.พังงา ภายใต้โครงการ 5 ส สร้างสุข สุขจังที่พังงา ซึ่งร่วมกันทำให้บ้านพักเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้บุคลากรที่อาศัยที่บ้านพักและบุคลากร พช.ได้มีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ พช.ทุกคนด้วยการปฏิบัติจริงรู้จักการพึงตนเอง ลดรายจ่ายด้านอาหารรู้คุณค่าของการให้ รู้จักสำนึกรับผิดชอบโดยหนดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ โดยให้หลักคิด เริ่มที่บ้าน แล้วค่อยไปสานต่อที่ชุมชน ทำบ้านตนให้เป็นแบบอย่าง เป็นการฝึกให้รู้จักใช้เวลาว่างหลังเลิกงานให้เป็นประโยชน์

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้แบ่งปันผักที่เก็บจากศูนย์เรียนรู้ให้เพื่อนบ้าน เป็นการสานสัมพันธ์และเป็นตัวอย่างให้คนในชุมชนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

(Visited 1 times, 1 visits today)