นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
(pencil) ในการนี้ นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล โดยจังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับรางวัล ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
2.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น (ชาย) ผู้นำ อช. ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง (หญิง) ผู้นำ อช. ต.บางเหรียง อ.ทับปุด
3. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลกะปง อำเภอกะปง
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทรายขาว ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง
5.รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ บ้านทุ่งคาโงก ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา
6. คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว

(Visited 1 times, 1 visits today)