เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

2.กฎระเบียบข้อบังคับ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว395ลงวันที่10ตุลาคม2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ

4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงพร้อมเวที สำหรับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำผ้ากันเปื้อนลายสัญลักษณ์ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ สำหรับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง