เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายปราโมช เจนธัญกรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

3.พัฒนาชุมชนใสสะอาด

ประกาศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เรื่อง มาตรการใช้ค่านิยมองค์การในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อการรับรู้และเข้าใจค่านิยมองค์การ ABC DEF S&P สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา