เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวฉัตรประอร นิยม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

2.กฎระเบียบข้อบังคับ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว395ลงวันที่10ตุลาคม2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ

4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร สำหรับใช้ในโครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หนังสือแจ้งเวียน