เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวฉัตรประอร นิยม

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

แจ้งเวียนหนังสือ มท 0402.3/ว2262 ลว 14 พ.ย. 2560 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย

2.กฎระเบียบข้อบังคับ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว395ลงวันที่10ตุลาคม2560 เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าเช่าที่พักของหน่วยงานของรัฐตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานฯ

3.พัฒนาชุมชนใสสะอาด

4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดพังงาเรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด