เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

2.กฎระเบียบข้อบังคับ

4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวเราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการชุชมนท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 330 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึกจังหวัดพังงา ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอส่งร่างประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 33 รายการ ตามโครงการชุชมนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวก กิจกรรมย่อยที่ 2.6 สนับสนุนเครื่องอำนวยความสะดวกในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฝึกอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมหลักสูตร”หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่สัญญาทางปกครองและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎหมายใหม่”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2561